Spring naar inhoud

Privacyverklaring Wijkbudget Kom Loosduinen

In het kort

Via de website van Kom Loosduinen Begroot worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Den Haag.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder leest u voor welke doelen op Kom de website van het Wijkbudget Kom Loosduienen (www.komloosduinenbegroot.nl)  persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van goede plannen van bewoners, ondernemers en organisaties voor een levendig en bruisend winkelcentrum én een een wijk waar iedereen zich thuisvoelt.
  • Uitvoeren van een draagvlakmeting (minimaal 15 likes) en een haalbaarheidscheck op de ingediende plannen.
  • Verdelen van budget over de haalbare plannen en bepalen welk plannen worden uitgevoerd door de bewoners van Kom Loosduinen.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in waar de likes (= stemmen) op de ingediende plannen vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, planindieners en gemeente in de argumenten voor of tegen een plan.
  • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het participatief begroten.

Een spelregel voor het indienen van plannen is dat iedereen een plan mag indienen. We nodigen nadrukkelijk bewoners uit Kom Loosduinen uit om de plannen te liken.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van de € 30.000,- vanuit de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie.

3. Categorieën persoonsgegevens

Postcode: van 30 september t/m 8 november 2020 (indienen en liken van plannen) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de likes en reacties vandaan komen. Zijn het mensen uit Noordelijk Scheveningen die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

Naam: van 30 september t/m 8 november 2020 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als u een plan indient, is uw naam zichtbaar op de pagina van uw ingediende plan. Als u een argument plaatst is uw naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. U kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 30 september t/m 8 november 2020 vragen we mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende plan. De indieners van plannen worden na de haalbaarheidscheck persoonlijk geïnformeerd per e-mail of hun plan haalbaar is. 

Telefoonnummer: van 30 september t/m 8 november 2020 2020 vragen we mensen die een plan indienen optioneel om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over het plan. 

IP-adressen: van 30 september t/m 8 november 2020 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken (= stemmen) en indienen van plannen te kunnen opsporen.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Kom Loosduinen geldt het volgende:

  • Het indienen en liken (= stemmen) van plannen loopt af op 8 november  2020. Daarna wordt de website statisch gemaakt. Plannen, namen van indieners, aantal likes en argumenten voor- en tegen blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 8 november  2020 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken, per plan. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente die van 9 november 2020 t/m 13 december 2020  een haalbaarheidscheck doen op de plannen.
  • Op 14 december  2020 worden de haalbare plannen bekend gemaakt waar bewoners van Kom Loosduinen  op kunnen stemmen. De niet haalbare plannen en namen van indieners blijven ook zichtbaar op de website.

Alle plannen blijven zichtbaar op de website tot twee maanden nadat de winnende plannen bekend zijn gemaakt. Op 15 maart  2021 (twee maanden na afronding van Wijkbudget Kom Loosduinen) wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de planindieners en namen van mensen die gereageerd hebben op plannen op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Login om verder te gaanAnnuleren